Feedlyで「J」を押すと大量にスキップするバグが発生中!

Feedlyで「J」を押すと大量にスキップするバグが発生中!